tin tức - sự kiện

Hướng dẫn đăng ký phương pháp tính thuế GTGT năm 2016

Để công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo đúng các quy định của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT Cục Thuế hướng dẫn đến các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT năm 2016 như sau:

            1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập trước năm 2014 thuộc diện áp dụng phương pháp khấu trừ từ năm 2014 (doanh thu năm 2013 từ 1,0 tỷ đồng trở lên) và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2014:

- Yêu cầu doanh nghiệp xác định doanh thu năm 2015 theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2016.           

+ Nếu doanh thu 2015 từ một tỷ đồng trở lên thì thực hiện theo phương pháp khấu trừ thuế, không phải đăng ký.

+  Nếu doanh thu 2015 dưới một tỷ đồng nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định, nếu muốn tiếp tục thực hiện theo phương pháp khấu trừ thuế thì phải đăng ký lại phương pháp tính thuế theo mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất là ngày 20/12/2015.

            2. Đối với doanh nghiệp, HTX đang hoạt động kinh doanh được thành lập trong năm 2015, đã đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận:

- Yêu cầu doanh nghiệp xác định doanh thu năm 2015 để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trong năm 2016 phù hợp. Trường hợp khai thuế GTGT theo tháng: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT từ kỳ tính thuế bắt đầu hoạt động đến kỳ tính thuế tháng 11/2015, chia cho số tháng hoạt động trong năm, nhân với 12 tháng.

 + Trường hợp khai thuế GTGT theo quý: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT từ kỳ tính thuế (theo quý) bắt đầu hoạt động đến kỳ tính thuế quý III/2015, chia cho số quý hoạt động trong năm, nhân với 4.

            + Nếu doanh thu 2015 từ một tỷ đồng trở lên thì được tiếp tục thực hiện theo phương pháp khấu trừ thuế, không phải đăng ký lại và áp dụng ổn định cho 2 năm 2016 và 2017.

 + Nếu doanh thu 2015 dưới một tỷ đồng nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định, nếu muốn tiếp tục thực hiện theo phương pháp khấu trừ thuế  thì phải đăng ký lại phương pháp tính thuế cho cơ quan thuế để áp dụng ổn định cho 2 năm 2016 và 2017. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất là ngày 20/12/2015.

tư vấn pháp lý hoàn hảo